Welcome Cèilidh

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Tha Ceòlas agus coimhearsnachd Uibhist a Deas a' cur fàilte bhlàth oirbh airson Sgoil Shamhraidh 2022 a chur air bhonn. […]

£5.00

Singing Concert

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Oidhche nan seinneadair còmhla ri Cathy Anna Nic a' Phì, Gillebrìde agus Màiri Nic Ille Mhaoil agus aoighean eile. An […]

Get Tickets £10.00 14 tickets left

Cape Breton Night

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Oidhche de cheòl leis na h-aoighean againn à Alba Nuadh. Bidh Kimberley Fhriseal agus bràithrean Dhòmhnullach air a' cheòl, còmhla […]

Sold Out £10.00

Cèilidh Mòr

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Cèilidh Mòr a chuireas crìoch air Sgoil Shamhraidh Cheòlais na bliadhna - le ceòl, òrain is dannsa bhon sgioba luchd-teagaisg […]

Sold Out £10.00