Sgoil Shamhraidh 2023 Cèilidh Bundle

£40.00

Description

A h-uile ceòl is craic bho seachdain na Sgoile Shamhraidh – a-nis rim foatainn uile ann an aon pasgain! Gheibhear inntrigeadh do gach oidhche a chaidh a-mach beò air-loidhne tron t-seachdain le sàr-sheinneadaran, ceòladairean agus dannsairean à Uibhist, Alba agus Alba Nuadh!

Relive Ceòlas week with our collection of recordings from our livestreamed concerts, featuring the finest singers, musicians and dancers from Uist, Scotland and Nova Scotia!

Additional information

Concert

Full Bundle, Cèilidh Fàilteachaidh, Oidhche nan Òran, Cuirm Pìobaireachd, Ceòlas Càirdeas, Cèilidh Mòr