Recording – Ceòlas Càirdeas 2023

£10.00

Description

Bhideo bhon oidhche shònraichte a bh’ againn aig Sgoil Shamhraidh Cheòilais 2023, a’comharrachadh nan ceangalaichean eadar Alba & Alba Nuadh.

Ceòl is òrain gu leòr bho Ailean Dòmhnallach, Aonghas MacCoinnich & Maili NicCoinnich, Kyle Dòmhnallach, Kolten MacDonell, Annie Catriona NicDhòmhnaill, Eòghann MacEunraig, Gerard Peutan, Ingrid NicEunraig, Eilidh NicCarmaig, Mìcheal Steele & Pàdruig Moireasdan, Seonaidh Mac an t-Saoir, Ailean Dòmhnullach, Cathy Ann Nic a’PhìAilean MacEunraigJayne NicLeòid.

Recording of this years’ Cape Breton & Scotland night, live at Ceòlas Summer School 2023 with Allan MacDonald, Angus & Maili MacKenzie, Kyle MacDonald, Eilidh Cormack, Cathy Ann MacPhee, Kolten MacDonell, Ewen Henderson, Annie Catriona MacDonald, Gerard Beaton, Ingrid Henderson, Micheal Steele & Padruig Morrison, Seonaidh MacIntyre, and Jayne MacLeod.

Upon purchase you will receive a link at the checkout page and in your email receipt to watch the recordings. Keep a note of this link as this is your only way to access the video recordings. Simply copy & paste the link to open the video. Click on the timestamps provided in the video description to navigate past the waiting video/countdown segment.