Recording – Cèilidh Fàilteachaidh 2023

£10.00

Description

Dà bhideo bho Chèilidh Fàilteachaidh Cheòlais 2023, le ceòl bho Seonaidh Mac an t-Saoir, Kilphedar Sounds, Pàdruig Moireasdan & Shona Masson, Aonghas MacCoinnich le Maili NicCoinnich & Calum MacCoinnich, Ailean Dòmhnallach, Kyle Dòmhnallach & Kolten MacDonell, Mìcheal Steele, òrain bho Arabella Manchester, Ruairidh Gray, Eilidh NicCarmaig, Cathy Ann Nic a’Phì, Màiri NicIlleMhaoil, agus dannsa bho Gerard Peutan agus dannsairean Uibhist.

Two-part recording of the Ceòlas Summer School 2023 Welcome Cèilidh, with music from Seonaidh MacIntyre, Kilphedar Sounds, Pàdruig Morrison & Shona Masson, Angus MacKenzie with Maili & Calum MacKenzie, Allan MacDonald, Kyle MacDonald & Kolten MacDonellMicheal Steele, singing by Arabella Manchester, Ruairidh Gray, Eilidh Cormack, Cathy Ann MacPhee, Mairi MacMillan, and dance from Gerard Beaton and dancers from Uist.

Upon purchase you will receive a link at the checkout page and in your email receipt to watch the recordings. Keep a note of this link as this is your only way to access the video recordings. Simply copy & paste the link to open the video. Click on the timestamps provided in the video description to navigate past the waiting video/countdown segment.