Tachartasan > Sgoil Fhèill Brìde 2023

Sgoil Fhèill Brìde 2023

Sgoil Fhèill Brìde 2023

Tha Ceòlas toilichte a bhith a’ cur Sgoil air-loidhne air dòigh anns a’ Ghearran 2023 le clasaichean ann an Gàidhlig, seinn, ceòl agus dannsa agus tachartasan air an oidhche

Clàradh a-nise fosgailte – cliog an-seo!

Ann an dualchas nan Gàidheal, chaidh Latha Fhèill Brìde a chumail air a’ chiad latha dhen Ghearran, a’ comharrachadh a’ chiad latha dhen Earrach agus a’ bhliadhna chroitearachd a’ tòiseachadh.

Tha fàilte romhaibh uile pàirt a ghabhail ann an sgoil shònraichte air-loidhne, le cothrom a bhith ag ionnsachadh bho luchd-teagaisg air leth ann an cànan, ceòl, dannsa agus òrain nan Gàidheal.

Am-measg na bhios a’ dol bidh:

  • trì làithean de chlasaichean air-loidhne eadar 10m agus 3f eadar Diluain 13mh agus Diciadain 15th Gearran
  • Taigh-Cèilidh Là Naomh Bhaileintin ga chraoladh beò à taigh ann an Uibhist a Deas oidhche 14mh Gearran
  • cuirm traidiseanta air a chraoladh beò à Cnoc Soilleir oidhche 16mh Gearran

Tiocaid airson nan clasaichean & tachartasan oidhche dìreach £120!


Oidean

Tha sinn air leth toilichte gum bi an luchd-teagaisg a leanas còmhla rinn aig Sgoil Fhèill Brìde:

Catrìona Nic an t-SaoirGàidhlig
Catrìona NicIlleDhuibhGàidhlig
Màiri NicAonghaisÒrain Ghàidhlig
Robbie GreigFìdheall
Seonaidh Mac an t-SaoirA’ Phìob Bheag
John CarmichaelBocsa-ciùil
Sophie StephensonDannsa-ceum

Clàr-ama

Seo agaibh clàr-ama nan clasaichean


Tuilleadh fiosrachaidh

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh an-seo


Tha sinn uabhasach taingeil do Social Enterprise Academy agus A’ Mhaoin-Dualchais airson taic a chumail ri Sgoil Fhèill Brìde