Symposium Cheòlais 2021

Ar Cànan

Aig Chridhe Coimhearsnachd Chruthachail

Talla Bhaile a Mhanaich

Air a chur dheth gu deireadh an Lùnastal / toiseach na Sultaine

Tha Ceòlas air a bhith ag obair còmhla ri Oilthigh Ghlaschu airson cothrom a thoirt dha na h-oileanaich tighinn à dh’Uibhist, airson Gàidhlig a chluinntinn ann an cleachdadh làitheil.

Chuir a phandemic bacadh air na h-oileanaich a bhith tadhal air Uibhist anns an t-Earrach 2021, ’s mar sin chaidh cruthachadh de cùrsa-bogaidh air-loidhne a choileanadh le taic mhòr bho an choimearsnachd.

Chaidh sgioba air stèidheachadh gu luath gus filmeadh agus a dèanamh agallamhan le daoine ionadail airson dèanamh cinnteach gun robh gu leòr stuth againn airson na h-oileanaich. Chuir a bheartais dhen cànain iognadh air sgioba Cheòlais agus mhothaich iad, ged an robh iad fhèin fileanta ’sa chànan, bha fhathast tòrr ri ionnsachadh mu dheidhinn eachdraidh agus sgeulachdan Uibhist. Bha a bheartais dhen cànan ionadail air aithneachadh leis ar luchd teagaisg cùrsa-bogaidh, is mar sin fhuair sinn a-steach ealantas cànanach bho Oilthigh Dhùn Èidinn airson leudachadh ar tuigse air cho luachmhor ’sa tha an goireas seo. Tha am pròiseact seo cuideachd air brosnachadh daoine airson thoirt seachad na sgeulachdan acasa mun chànan agus thoirt na beachdan aca air cho làidir sa tha a’ Ghàidhlig anns an coimhearsnachd, agus biodh e math cluinntinn barrachd beachdan air seo.

Dihaoine

2.00 – Gillebrìde Mac’IlleMhaoil (Oilthigh Ghlaschu)

3.00 – Prof. Wilson MacLeod (Oilthigh Dhùn Èideann)

4.00 – Tì no Cofaidh

4.30 – Earrannan film agus deasbad

5.30 – Biadh Feasgair

6.30 – Sgrùdadh air cleachdadh agus atharrachadh cànain le deasbad panail

7.00 – Crìoch

Disathairne

2.00 – Cuairt air a’ mhachair le Alasdair MacEachainn, a’ fàgail Talla Bhaile a Mhanaich

3.30 – Dr Will Lamb (Oilthigh Dhùn Èideann)

Eadar-dhealachadh ann an dual-chainnt bho Èirisgeidh gu Beàrnaraigh: dùbhlan do choimpiutaran a tha a’ feuchainn ri Gàidhlig a thuigsinn?

4.30 – Shona NicIllfhialain (Tasglann nan Eilean)

5.30 – Biadh Feasgair

8.00 – Cèilidh le Mòrag Dhòmhnallach

Gus clàradh a dhèanamh

Feuch an cuir thu fòn gu oifis Ceòlas gus àite a ghlèidheadh

01878 700154

no cuir post-d gu Peigi Nic’IlleMhaoil airson Dihaoine, Disathairne no na dhà latha