Tachartasan > Symposium

Symposium

Bidh Ceòlas a’ ruith symposium dualchais gach bliadhna gus daoine, àiteachan, tachartasan agus cleachdannan ionadail a shònrachadh. ‘S ann tro mheadhan na Gàidhlig a thèid na symposia a ruith sa mhòr-chuid, a’ toirt cothrom do luchd-tadhail a bhith air am bogadh ann an cainnt na coimhearsnachd.

‘S àbhaist dha bhith ga ruith cola-deug an dèidh sgoil shamhraidh Ceòlas, gus a bhith a’ snìomh a-steach dha Fèill Àiteachais. Bidh òraidean, còmhraidhean, bùithtean-obrach, cuairtean treòirichte agus cèilidhean a’ dol.

Thèid symposium 2021 a ruith aig deireadh an Iuchair, eadar 23-24 den Iuchar.

Sna bliadhnaichean a chaidh seachad, tha na symposia air sùil a thoirt air:

 • an Cogadh Mòr,
 • biadh is deoch thradaiseanta,
 • Clann Mhuirich
 • Gèirinis,
 • An Càrnan,
 • Caolas,
 • an t-Ìochdar,
 • Tobha Mòr,
 • Tobha Beag,
 • Snaoiseabhal,
 • Stadhlaigearraidh,
 • Dreumasdal,
 • Lagh a’ Chladaich,
 • Lìgidhean agus lochan.
Symposium