Catrìona NicIlleDhuibh

Tha Gàidhlig bho thùs aig Catrìona NicIleDhuibh, à Uibhist a Tuath. B’ àbhaist dhi a bhith na ceannard air Sgoil Chàirinis ann an Uibhist a Tuath, is bidh i ag obair a-nist aig FtG ann an Sgoil Dhalabroig.