Tachartasan > Sgoil Shamhraidh > Àiteachan-fuirich

Àiteachan-fuirich

Leis gur ann air-loidhne a bhios na clasaichean am-bliadhna, chan eilear a’ moladh gun tig daoine a dh’Uibhist son an Sgoil Shamhraidh. Ma tha sibh a’ tadhal air Uibhist as t-samhradh, dèan cinnteach gun lean sibh stiùireadh mu bhith siubhal aig Riaghaltas na h-Alba, Comhairle nan Eilean Siar agus buidhnean turasachd.

A bharrachd air an liosta againn fhèin, gheibh sibh feadhainn eile air www.southuist.com cho math ri VisitScotland agusVisit Outer Hebrides. Ach na bi leisg oirbh fios a chur thugainn le ceist sam bith.

Liosta àiteachan-fuirich

***a’ comharradh gu bheil Gàidhlig san àite