Clouds Mirrored in Loch

Sgoil Shamraidh 2024

7-12 An t-Iuchar

Clàradh a-nis fosgailte!

Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr a bhith a’ cur fàilte oirbh uile dhan Sgoil Shamhraidh againn ann an Dalabrog, Uibhist a Deas, ann an 2024

Tha clàradh a-nis beò agus gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-clàraidh an-seo

Thig crìoch air an t-saoghal ach mairidh gaol is ceòl.