Sgoil Shamhraidh 2021 – clàradh a-nisd beò airson clasaichean

Prògram Bhiortail na Sgoile Samhraidh 2021

4-9 den Iuchar, 2021

Tha Ceòlas air a thighinn gu co-dhùnadh dreach air-loidhne den Sgoil Shàmhraidh againn a thabhainn eadar 5 – 9 Iuchar 2021. Tha Ceòlas taingeal airson taic leantainneach bho Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig, HIE agus CNE-Siar agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a-staigh ann an 2022 ann an Cnoc Soilleir.

Thig crìoch air an t-saoghal ach mairidh gaol is ceòl.

Bidh clasaichean air-loidhne a’ ruith tron latha a h-uile latha Diluain-Dihaoine tron Sgoil Shamhraidh, seo agaibh clàr-ama:

Faodaidh sibh clàradh airson clasaichean an Sgoil Shamhraidh an-seo: