Fèis Chullaig

6mh & 7mh Am Faoilleach 2023

Bidh a’ Chullaig Ghàidhealach as fhèarr a’ tachairt ann an Eilean Uibhist còmhla ri Ceòlas, a’ gabhail a-steach seiseanan-chiùil, dannsairean agus cèilidh. Eadar phìobaireachd Ghàidhealach, agus còmhradh is hòro-geallaidh gu leòr, tha an fhèis na togail mhòr bho dhubhar a’ gheamhraidh.

Tachraidh Fèis Chullaig anns an Fhaoilleach ann an Uibhist a Deas, le sreath de thachartasan-coimhearsnachd do gach aois.


Dannsa Teaghlaich le Iain “Costello” MacÌomhair agus New Tradition

Dihaoine 6mh dhen Fhaoilleach

Talla a’ Chinn a Deas, Dalabrog

7.30f gu anmoch

Tiocaidean air an doras a-mhàin – Inbhich £10, £5 9+, fo aois 8 an-asgaidh


Madainn Chofaidh & Bingo

Disathairne 7mh dhen Fhaoilleach

Talla Èirisgeidh

11m gu 1f

Fàilte romhaibh uile – tachartas an-asgaidh


Cuirm phìobaireachd le pìobairean Uibhist & Bharraigh

Disathairne 7mh dhen Fhaoilleach

Am Politician

2f gu 4f

Fàilte romhaibh uile – tachartas an-asgaidh