a dark brooding sea

Symposium Cheòlais 2022

Thar Chuan

Deit ùr – 9 – 11 An t-Sultain

1749 portrait of Flora MacDonald

A’ comharrachadh 300 bliadhna bhon a rugadh Flòraidh NicDhòmhnaill le Cailean MacGilleEathain, Prof. Mats Melin agus Prof. Ùisdean Cheape

Dihaoine 9 an t-Sultain

8f

Oidhche Piobaireachd nam Ban

A’ toirt còmhla bana-pìobairean Uibhist airson cuirm air leth de cheòla na pìoba aig Talla an Ìochdair. Tiogaidean – £10

Disathairne 10 an t-Sultain

11f – 12.30f

Flòraidh a’ Phrionnsa: Eadar Seanchas ’s Ròlaistean

Òraid leis an t-Oll. Ùisdean Cheape mu na diofair sgeulachdan mu dheidhinn Flòraidh NicDhòmhnaill aig Talla an Ìochdair.

2f

Seirbhis aig Eaglais Thobha Mòr

picture of Cailean MacLean

2.30f – 3.30f

Two Macdonalds for the Prince

Òraid bho Cailean MacGilleEathain a chaidh a clàradh le còmhradh às a deidh aig Eaglais Thobha Mòr.

3.30f

Cuairt ann an Tobha Mòr

Cuairt còmhla ri Tommy Dòmhnullach.

7.30f

Cuirm le Phil Cunningham agus Aly Bain

Cuirm sònraichte ann an Talla Chàirinis, Uibhist a Tuath. Tiogaidean – £15 neo £10 concessions.

woman piper Ashley MaCdOnald
Didòmhnaich 11 an t-Sultain

1f – 2.30f

Dannsaichean Flòraidh NicDhòmhnaill

Còmhradh le Mats Melin, mu fhreumhan an dannsa a bh’ air ainmeachadh an dèidh Flòraidh aig Talla an Ìochdair.

Mats Melin

3f

Seirbhis aig Ban Tighearna nan Eilean

4f – 6f

Cuairt is Òrain le Dorothy MacVicar

Cuairt a-muigh aig Ruaidheabhal, Beinn na Faoghla, a’ tòiseachadh aig an àite-pàrcaidh is a’ dol sìos an t-slighe air cùl Ruaidheabhal.