Mar dèidhinn > Luchd-obrach > Peigi Ann NicGilleMhaoil – Rianaire

Peigi Ann NicGilleMhaoil – Rianaire

Thogadh Peigi Ann an Èirisgeidh agus tha i a’ fantail am Frobost, Uibhist a Deas, còmhla ri a duine agus triùir chloinne. Chaidh i gu Colaiste Chaer Dòmhnaill far an do thug i a-mach NC ann am foghlam agus cùram-chloinne. Tha i air a bhith ag obair an Sgoil Dhalabroig fad 11 bliadhna agus tha i ag obair do Cheòlas mar rianaire.