Mar dèidhinn > Luchd-obrach

Luchd-obrach

Mary Schmöller - Business and Operations Manager
Mary Schmöller – Manaidsear Leasachaidh agus Oifig

An dèidh dhith Sgoil Dhalabroig fhàgail, chaidh Mary gu Colaisde Teicnigeach Inbhir Nis son Cùrsa Rùnaire a thoirt a-mach. Bha i ag obair ann an gnothachas nan taighean-òsta son 6 bliadhna ann an Uibhist, Lunnainn, Paris agus Munich. Chaidh i gu Colaisde Trèanad Thìdsearan ann an Eastbourne an dèidh dhi teaghlach a thòiseachadh. Dh’obair i dhan YMCA son 5 bliadhna ann am Foghlam Òigridh. An dèidh sin, bha i ag obair fad 17 bliadhna dhan ùghdarras ionadail ann an Eastbourne, a’ lìbhrigeadh sheirbheisean òigridh. Bha i an urra ri grunn phròiseactan mòra son goireasan do dh’òigridh a leasachadh, a cheart cho math ri seiseanan feasgair thar 4 ionadan a thabhainn. Air cluaineis, thill i do dh’Uibhist dha chruit an teaghlaich agus dh’fhuirich i ann bhon uair sin. Tha i air fastadh le Ceòlas bho 2003 agus i a’ cur gu mòr ri fàs na buidhne.

Iain Dòmhnallach (a’ Whaler)
Stiùiriche Ealain

’S ann à Gleann Ùige, am Mùideart, a tha Iain, ach tha e a-nis a’ fantail am Beinn na Faoghla agus e air a bhith ag obair do Cheòlas bho 2004 a-mach. ’S e Iain am bràthair a b’ òige de na pìobairean ainmeil Dòmhnallach, agus tha e air a bhith an sàs ann an ceòl agus sna h-ealain fad a bheatha. Thòisich e mar cho-stèidhichear a’ chiad Gaelic Repertory Theatre Co sna Hearradh. Bha e a’ dèanadh dràma agus a’ cluich do chaochladh chompanaidhean agus chòmhlan: 7:84, Ossian, Battlefield Band, Wolfstone, msaa agus e air siubhail thar an t-saoghail leotha. Bha e 6 bliadhna mar Cheòladair air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig.

Iain the Whaler
Peigi Ann Nic'IlleMhaoil
Peigi Ann NicGilleMhaoil – Rianaire

Thogadh Peigi Ann an Èirisgeidh agus tha i a’ fantail am Frobost, Uibhist a Deas, còmhla ri a duine agus triùir chloinne. Chaidh i gu Colaiste Chaer Dòmhnaill far an do thug i a-mach NC ann am foghlam agus cùram-chloinne. Tha i air a bhith ag obair an Sgoil Dhalabroig fad 11 bliadhna agus tha i ag obair do Cheòlas mar rianaire.

Frang MacConnail – Manaidsear Amalachais

Rugadh agus thogadh Frank McConnell ann an Glaschu de theaghlach à Uibhist a Deas. Cheumnachadh e bho Cholaiste Jordanhill, agus an nuair sin rinn e trèanadh le Royston Maldoom agus The Arts in Fife, far an do leasaich e ùidh mhòr ann an cruthachalachd, na h-ealain agus foghlam foghlam ann an seadh farsaing.

Tha e air cluich còmhla ri mòran chompanaidhean theatar, gu sònraichte Communicado agus chaidh a bharantachadh le grunn chompanaidhean dannsa is opera san Roinn Eòrpa agus Ameireagadh a Tuath. Anns a ’Chèitean 2000, bha e air aon den chiad fheadhainn a thug seachad caidreachas bho NESTA (the National Endowment for Science, Technology and the Arts). Is e a stèidhich trì companaidhean dannsa cudromach ann an Alba: Dundee Rep Dance Co; Dannsa ( dannsa traidiseanta); agus a chompanaidh fhèin – plan B, a stiùir e airson faisg air trithead bliadhna mus do dhùin e ann an 2019.

Frank with Dannsa on tour
Shona Masson – Oifigear Foghlaim Gàidhlig

’S ann à Cinnseborg anns an Eilean Sgitheanach a tha Shona Masson, agus tha i air a bhith an lùib ceòl traidiseanta on a bha i òg is i a’ cluich na fidhle agus piana. Chaidh i gu Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd agus an dèidh sin gu Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Ghlaschu far an d’fhuair i ceum ann an Gàidhlig. Bha i fad iomadach bliadhna ag obair an lùib na Gàidhlig ann an Glaschu, aig Oilthigh Ghlaschu, DASG agus An Lòchran, agus cuideachd a’ teagasg agus a’ cluich aig Fèisean agus tachartasan air feadh na dùthcha. Mun do ghluais i a dh’Uibhist bha i na Leas-Riochdaire aig Caledonia TV ann an Glaschu far an robh i ‘g obair air iomadach prògram Gàidhlig a leithid Fuine, Sàr-Sgeòil, Dealbhan Fraoich agus Mach À Seo. Bha i cuideachd na preasantair air prògram Trusadh agus an sreath ‘Dreach Ùr’.