Luchd-obrach

Catherine Yeatman – Manaidsear Pròiseict (Cnoc Soilleir)

Catherine Yeatman – Manaidsear Pròiseict (Cnoc Soilleir)

An dèidh còrr is 25 bliadhna mar ailtire, ghluais mi a dh’Uibhist bho chionn deannan bhliadhnaichean gus poile a chur seachad air a’ chùrsa Ealan UHI, stèidhichte ann an Taigh Chearsabhagh.

Tha mi air cur romham fuireach sna h-eileanan airson mo bheatha agus mo chuid ealain a thoirt air adhart, agus le sin tha mi dèanamh toileachais mhòir ri bhith a’ toirt mo chuid eòlais is sgilean dha sgioba Chnoc Soilleir.

Bidh Catherine stèidhichte ann an LCC, Àrainn Bheinn na Faoghla; 01851 770 516 àireamh-fòin na Colaisde, 07747882622.

Iain Dòmhnallach (a’ Whaler) – Stiùiriche Ealain

Iain Dòmhnallach (a’ Whaler) – Stiùiriche Ealain

’S ann à Gleann Ùige, am Mùideart, a tha Iain, ach tha e a-nis a’ fantail am Beinn na Faoghla agus e air a bhith ag obair do Cheòlas bho 2004 a-mach. ’S e Iain am bràthair a b’ òige de na pìobairean ainmeil Dòmhnallach, agus tha e air a bhith an sàs ann an ceòl agus sna h-ealain fad a bheatha. Thòisich e mar cho-stèidhichear a’ chiad Gaelic Repertory Theatre Co sna Hearradh. Bha e a’ dèanadh dràma agus a’ cluich do chaochladh chompanaidhean agus chòmhlan: 7;84, Ossian, Battlefield Band, Wolfstone, msaa agus e air siubhail thar an t-saoghail leotha. Bha e 6 bliadhna mar Cheòladair air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig.

Liam Alastair Crouse – Oifigear Mheadhanan is Conaltradh Gàidhlig

Liam Alastair Crouse – Oifigear Mheadhanan is Conaltradh Gàidhlig

‘S ann à Rhode Island a tha Liam an tòiseachd agus thàinig e dh’Alba ann an 2008 gus ceum ann an Ceiltis is Arceòlas a thoirt a-mach aig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha iar-cheum aige ann am Foillseachadh agus tha e air a bhith ag obair san raon phrìobhaideach agus phoblach, le Bòrd na Gàidhlig eadar 2016-17. Tha eòlas aige air leasachadh Gàidhlig gu nàiseanta agus bidh e ag obair gus meudachadh na h-uireid de Ghàidhlig a th’ air loidhne le Ceòlas agus buidhnean eile an Uibhist. Tha an obair air a mhaoineachadh leis an luchd-maoineachaidh choitcheann againne cho math ri Riaghaltas na h-Alba agus am Prògram Eòrpach LEADER Innse Gall.

Mary Schmöller – Manaidsear Leasachaidh agus Oifig

Mary Schmöller – Manaidsear Leasachaidh agus Oifig

An dèidh dhi Sgoil Dhalabroig fhàgail, chaidh Mary gu Colaisde Teicnigeach Inbhir Nis son Cùrsa Rùnaire a thoirt a-mach. Bha i ag obair ann an gnothachas nan taighean-òsta son 6 bliadhna ann an Uibhist, Lunnainn, Paris agus Munich. Chaidh i gu Colaisde Trèanad Thìdsearan ann an Eastbourne an dèidh dhi teaghlach a thòiseachadh. Dh’obair i dhan YMCA son 5 bliadhna ann am Foghlam Òigridh. An dèidh sin, bha i ag obair fad 17 bliadhna dhan ùghdarras ionadail ann an Eastbourne, a’ lìbhrigeadh sheirbheisean òigridh. Bha i an urra ri grunn phròiseactan mòra son goireasan do dh’òigridh a leasachadh, a cheart cho math ri seiseanan feasgair thar 4 ionadan a thabhainn. Air cluaineis, thill i do dh’Uibhist dha chruit an teaghlaich agus dh’fhuirich i ann bhon uair sin. Tha i air fastadh le Ceòlas bho 2003 agus i a’ cur gu mòr ri fàs na buidhne.

Peigi Ann NicGilleMhaoil – Rianaire

Peigi Ann NicGilleMhaoil – Rianaire

Thogadh Peigi Ann an Èirisgeidh agus tha i a’ fantail am Frobost, Uibhist a Deas, còmhla ri a duine agus triùir chloinne. Chaidh i gu Colaiste Chaer Dòmhnaill far an do thug i a-mach NC ann am foghlam agus cùram-chloinne. Tha i air a bhith ag obair an Sgoil Dhalabroig fad 11 bliadhna agus tha i ag obair do Cheòlas mar rianaire.

Fionna Halliday – Oifigear Leasachadh Curraicealaim

Fionna Halliday – Oifigear Leasachadh Curraicealaim

‘S e tidsear àrd-sgoil na Beurla a bh’ ann am Fionna fad iomadh bliadhna ann an Sealann Nuadh. Bidh i tric a’ cluich na fìdhle agus a’ dèanamh dannsa-cèilidh, agus i air a bhith a’ tighinn don sgoil shamhraidh againn fad grunn bhliadhnaichean. Bho chionn ghoirid, chuir i crìoch air cùrsa STREAP aig Sabhal Mòr Ostaig, dhaibh-san a tha ag iarraidh a bhith a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

Bidh Fionna ag obair gus curraicealam a tha buntainn ri Uibhist a chruthachadh do na cùrsaichean Gàidhlig againn. Bidh eòlas tradaiseanta a-mach air àrainneachd, dùthchas agus cànan aig teas-meadhan an teagaisg. Bidh i cuideachd a’ margaidheachd agus a’ ruith nan cùrsaichean bogaidh.