Comataidh Coimhearsnachd

Aonghas Dòmhnallach

Flòraidh Chaimbeul

Dòmhnall Ruairidh Caimbeul

Màiri Anna Chaimbeul

Ceitidh Chaimbeul

Criosaidh Nic a’ Phì

Màiri Steele

Sandaidh Jones

Ann Marie Nic an t-Saoir Collier