Mar dèidhinn > Comataidh Coimhearsnachd

Comataidh Coimhearsnachd

Seo na saor-thoilich mìorbhaileach aig comataidh coimhearsnachd Uibhist a Deas a bhios ag obair air cùl ghnothaichean gus dèanamh gu bheil tachartasan air leth soirbheachail; a ’cur air dòigh rafail, a’ dèanamh tì, a ’cumail suas cèilidhean taighe, a’ tabhann càirdeas agus fialaidheachd do luchd-tadhail.

Mòran taing dhaibh uile!

  • Aonghas Dòmhnallach
  • Flòraidh Chaimbeul
  • Dòmhnall Ruairidh Caimbeul
  • Màiri Anna Chaimbeul
  • Ceitidh Chaimbeul
  • Criosaidh Nic a’ Phì
  • Màiri Steele
  • Sandaidh NicDhòmhnaill-Jones
  • Ann Marie Nic an t-Saoir Collier