Pauline NicDhòmhnaill

Tha Pauline air a bhith an sàs ann an Ceòlas fad 15 bliadhna. ‘S i aon de na prìomh thidsearan-ciùil ann an Sgoil Lìonacleit, agus bha i a’ teagasg ann am Barraigh agus Vancouver. Tha i na ball, tè-stiùiridh, agus oide le Còisir Eaglais Chaitligeach Earra-Ghàidheal agus nan Eilean, cluicheadair orgain agus tè-stiùireadh na còisire ionadail san eaglais agus chuidich i gu bhith stèidheachadh Còmhlan-Pìob Sgoil Lìonacleit. Bha Pauline na ball de grunn bhuidhnean coimhearsnachd a’ gabhail a-steach: Comhairle Pàrant Sgoil Dhalabroig, Gleus Community Music Group, Co-chomunn an Iochdair agus Talla an Iochdair.