Mar dèidhinn > Bòrd-stiùiridh > Màiri T NicAonghais

Màiri T NicAonghais

‘S i cathraiche Ceòlas Màiri T NicAonghais, agus tha iomadh dreachd air a bhith aice sa choimhearsnachd a’ buntainn ri foghlam, a’ Ghàidhlig, agus ionnsachadh inbheach. ‘S i bana-mhaighstir Sgoil an Iochdair, na riochdaire am buidheann Riaghaltas na h-Alba Gaelic Learners in the Primary School, ball de 1+2 language learning in the Western Isles, oide airson trèanadh luchd-obrach le Foghlam Alba, aon de na prìomh bhuill an Uist Core Learning Group, agus tha eòlas farsaing aice ann an leasachadh coimhearsnachd. Tha Màiri air a bhith na ball de na bùird aig grunn bhuidhnean ann an Alba, leithid Comhairle Ealan na h-Alba agus MG Alba. Bha i cuideachd na ball de chomataidh Co-chomunn an Iochdair agus Talla an Iochdair, ball tùsail aig Cothrom Ltd agus Fèis Tìr a’ Mhurain. Tha i air bòrd Bhòrd na Gàidhlig.