Maighread Walker

Tha Maighread a’ toirt beairteas de dh’eòlas gnìomhachais do bhòrd Ceòlas. Mar thè-gnìomhachais thar 20 bliadhna, bha Maighread os cionn oifig a’ phuist an Dalabrog bho 1994 a-mach. Mar thoradh air an obair aice, tha an oifig-phuist aig teas-meadhain na coimhearsnachd ionadail agus na ghnìomhachas seasmhach làidir. Tha i gu math aithnichte sa choimhearsnachd. Tha Maighread air a bhith an sàs ann an Ceòlas bho thòiseach tòiseachaidh, agus tha a’ choimhearsnachd glè thaiceil rithe.