Lena NicIlleFhialain

‘S e bana-Dheasach a th’ ann an Lena, agus bha i roimhe air comataidh is bòrd Cheòlais. Tha dà thaobh do bheatha-obrach Lena, eadar ionmhas agus brosnachadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd. Tha i ag obair do RBS mar Bhancair Pearsanta. B’ i Lena a bha ag obair sa choimhearsnachd anns a’ chiad 2 bhliadhna nuair a thòisich an sgoil shamhraidh le PnE agus Hamish Moore. Bhiodh Lena a’ seinn na pìoba na h-òige agus ’s fìor thoil leatha gach seòrsa dannsa Albannach. Thòisich i Club Dannsa Tradaiseanta Naoimh Pheadair agus bha i ga ruith fad 20 bliadhna mus do sguir i air adhbharan slàinte.

Dòmhnall Iain Dòmhnallach

Tha Dòmhnall Iain na einnseanair aig Comhairle nan Eilean Siar.  Bha e ag obair do chompanaidh comhairleachaidh einnseanairidh ann an Glaschu, agus cuideachd do J. J. MacDonald Contractors ann an Uibhist. Thar an 10 bliadhna aig a’ Chomhairle, tha dleastanas air a bhith aige don obair mhòr càraidh bho sgrìos stoirmean, a’ gabhail a-steach leasachaidhean na Fadhlach a Tuath, agus Sgeamaichean Dìona Còrsa Uibhist & Bharraigh. Tha Dòmhnall Iain na Stiùiriche air SURE (Neart Ath-nuadhachail Uibhist a Deas). Tha e na bhall de Chomataidh Coitchinn Ghèirinis agus buidhnean coimhearsnachd leithid Guthan an Iar.

Iseabail (NicCoinnich) Dhòmhnallach

Tìdsear mar dhreuchd agus cruitear mar chleachdadh. Ball de Bhuidheann Smachdachaidh nam Fiadh ann an Uibhist. Rannsaiche san sgioba ionadail air an tinneas Lyme. Pìobaire agus eòlaiche-dualchais bhon teaghlach MhicMhuirich. Pàrant agus ball sgairteil den choimhearsnachd.

Màiri T NicAonghais (Cathraiche)

‘S i cathraiche Ceòlas Màiri T NicAonghais, agus tha iomadh dreachd air a bhith aice sa choimhearsnachd a’ buntainn ri foghlam, a’ Ghàidhlig, agus ionnsachadh inbheach. ‘S i bana-mhaighstir Sgoil an Iochdair, na riochdaire am buidheann Riaghaltas na h-Alba Gaelic Learners in the Primary School, ball de 1+2 language learning in the Western Isles, oide airson trèanadh luchd-obrach le Foghlam Alba, aon de na prìomh bhuill an Uist Core Learning Group, agus tha eòlas farsaing aice ann an leasachadh coimhearsnachd. Tha Màiri air a bhith na ball de na bùird aig grunn bhuidhnean ann an Alba, leithid Comhairle Ealan na h-Alba agus MG Alba. Bha i cuideachd na ball de chomataidh Co-chomunn an Iochdair agus Talla an Iochdair, ball tùsail aig Cothrom Ltd agus Fèis Tìr a’ Mhurain. Tha i air bòrd Bhòrd na Gàidhlig.

Pauline NicDhòmhnaill

Tha Pauline air a bhith an sàs ann an Ceòlas fad 15 bliadhna. ‘S i aon de na prìomh thidsearan-ciùil ann an Sgoil Lìonacleit, agus bha i a’ teagasg ann am Barraigh agus Vancouver. Tha i na ball, tè-stiùiridh, agus oide le Còisir Eaglais Chaitligeach Earra-Ghàidheal agus nan Eilean, cluicheadair orgain agus tè-stiùireadh na còisire ionadail san eaglais agus chuidich i gu bhith stèidheachadh Còmhlan-Pìob Sgoil Lìonacleit. Bha Pauline na ball de grunn bhuidhnean coimhearsnachd a’ gabhail a-steach: Comhairle Pàrant Sgoil Dhalabroig, Gleus Community Music Group, Co-chomunn an Iochdair agus Talla an Iochdair.

Iseabail NicAonghais

Bidh Iseabail NicAonghais ag obair do NHS Eilean Siar mar Health Protection and Screening Nurse Specialist. Ann an 2018 fhuair Isabell duais Winston Churchill Travelling Fellowship, a leig leatha siubhal dha Na Stàitean, Canada agus an Fhraing gus coinneachadh ri eòlaichean ag obair air gartan agus an tinneas Lymes. Ann an 2019 chuir Iseabail crìoch air MSc ann an Infection Prevention and Control agus bha an tràchdas aice a’ coimhead air buaidh an tinneis Lymes air maitheas na beatha.

Bha Isabell roimhid air comataidhean chròileagan agus sgoiltean agus bha i na cathraiche air Fèis Tìr a’ Mhurain fad sia bliadhna. Tha i an ceart uair na rùnaire do Thalla Staoinebrig a tha a’ co-òrdanachadh pròiseict luach £21,000 gus ionad-èiginn a leasachadh aig an talla.

Ailig O’ Henley

Tha Ailig air a bhith ag obair mar neach-naidheachd UEFA ann an Alba bho 2004 agus tha e aithnichte dhan choimhearsnachd Ghàidhlig mar chraoladair agus neach-aithris airson BBC Alba agus Radio nan Gàidheal. Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna ann an 2016, b’ e Ailig a’ chiad Oifigear Gàidhlig a bh’ aig Pàrlamaid na h-Alba eadar 2000-2002 a’ stèidheachadh ’s ag àbhaisteachadh follaiseachd agus cleachdadh na Gàidhlig anns gach raon de dhòighean-obrach na Pàrlamaid. As dèidh ceumnachadh bho Oilthigh Ghlaschu chuir e seachad bliadhna a’ cruinneachadh faclan Gàidhlig sna h-Eileanan a Deas airson pròiseact Faclair na Gàidhlig mus deach e a-steach gu craoladh mar dheasaiche agus leughadair-naidheachdan aig a’ BhBC agus b’e a’ chiad phreseantair air a’ phrògram naidheachd telebhisean, Eòrpa. Sna bliadhnaichean mu dheireadh tha Ailig air barrachd ùine a chur seachad a ruidh cruit an teaghlaich ann an Uibhist a Deas a thuilleadh air obair mar chraoladair ball-coise.

Lena NicIlleFhialain

‘S e bana-Dheasach a th’ ann an Lena, agus bha i roimhe air comataidh is bòrd Cheòlais. Tha dà thaobh do bheatha-obrach Lena, eadar ionmhas agus brosnachadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd. Tha i ag obair do RBS mar Bhancair Pearsanta. B’ i Lena a bha ag obair sa choimhearsnachd anns a’ chiad 2 bhliadhna nuair a thòisich an sgoil shamhraidh le PnE agus Hamish Moore. Bhiodh Lena a’ seinn na pìoba na h-òige agus ’s fìor thoil leatha gach seòrsa dannsa Albannach. Thòisich i Club Dannsa Tradaiseanta Naoimh Pheadair agus bha i ga ruith fad 20 bliadhna mus do sguir i air adhbharan slàinte.

Sarah NicAoidh

‘S e boireannach òg a th ’ann an Sarah a thill dhachaigh a dh’ Uibhist a Deas às deidh grunn bhliadhnaichean san Ògmhios 2017. Tha i air fhastadh le Comhairle nan Eilean Siar agus tha i na pàirt den sgioba riaghlaidh san dachaigh cùraim ionadail. Thogadh Sarah ann an cultar de Gaidhlig agus ceòl traidiseanta agus bha i a ’farpais aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail iomadh uair. Bha Sarah a ’teagasg clasaichean seinn Gaidhlig airson Feis Tir a’Mhurain mus do dh’ fhalbh i airson a cuid ionnsachaidh. Bidh i cuideachd a ’toirt taic dha h-athair air a’ chroit agus, nuair a tha an nighean aice nas sine, leanaidh i cuideachd  anns na traidiseanan beairteach a chaidh sìos tro iomadh ginealach.