Mar dèidhinn > Bòrd-stiùiridh > Iseabail (NicCoinnich) Dhòmhnallach

Iseabail (NicCoinnich) Dhòmhnallach

Tìdsear mar dhreuchd agus cruitear mar chleachdadh. Ball de Bhuidheann Smachdachaidh nam Fiadh ann an Uibhist. Rannsaiche san sgioba ionadail air an tinneas Lyme. Pìobaire agus eòlaiche-dualchais bhon teaghlach MhicMhuirich. Pàrant agus ball sgairteil den choimhearsnachd.