Iseabail (NicCoinnich) Dhòmhnallach

Tìdsear mar dhreuchd agus cruitear mar chleachdadh. Ball de Bhuidheann Smachdachaidh nam Fiadh ann an Uibhist. Rannsaiche san sgioba ionadail air an tinneas Lyme. Pìobaire agus eòlaiche-dualchais bhon teaghlach MhicMhuirich. Pàrant agus ball sgairteil den choimhearsnachd.