Iseabail (Nic a’ Chlèirich) NicDhòmhnaill

Bha Iseabail ag obair fad 25 bliadhna mar Àrd-Mhanaidsear Leasachadh Eaconomaigeach do IGE, ag obair sna h-eileanan eadar Beàrnaraigh na Hearradh agus Bhatarsaigh. Ged a leig i dhì a dreuchd, tha i air a bhith an sàs ann an iomadh phròiseact thar nam bliadhna, bho stèidheachadh chompanaidhean beaga gu leasachaidhean mòra, a’ faotainn eòlas ann an leasachadh eaconomaigeach agus sòisealta sna h-Eileanan Siar. Tha Iseabail na Stiùiriche do Chothrom Ltd, cathranais ionadail a bhios a’ cur chothroman trèanaidh air dòigh don choimhearsnachd, a’ ruith cròileagan Gàidhlig, agus a tha a’ fàs gnìomhachas ath-chuairteachaidh. Tha i na ionmhasair do dh’Eaglais na h-Alba an Uibhist a Deas.