Catrìona Nic an t-Saoir

Tha Catrìona aithnichte mar phrìomh thidsear na Gàidhlig ann an Alba le a bliadhnaichean fada de dh’obair agus eòlas. ‘S i am ball as ùire den Bhòrd-stiùiridh, air dhi tilleadh dhachaigh do dh’Uibhist. Tha Catrìona air a bhith ag obair gu cunbhalach le Ceòlas mar thidsear Gàidhlig ri linn na sgoil-samhraidh fad na 6 bliadhna mu dheireadh. Tha ceangal fada aice ri Sabhal Mòr Ostaig agus bidh i ag obair mar thidsear solarachaidh Gàidhlig ann an sgoiltean nan Eilean Siar. Bha Catrìona na cathraiche air Fèisean nan Gàidheal fad grunn bhliadhnaichean. Chaidh a thoirt a-steach dhan Trad Hall of Fame.