Mar dèidhinn > Bòrd-stiùiridh

Bòrd-stiùiridh

Màiri T NicAonghais

‘S i cathraiche Ceòlas Màiri T NicAonghais, agus tha iomadh dreachd air a bhith aice sa choimhearsnachd a’ buntainn ri […]

Read more >

Uilleam Mac a Phì

Although born and brought up on the mainland, Billy was a frequent visitor to South Uist in his childhood but […]

Read more >

Ailig O’ Henley

Tha Ailig air a bhith ag obair mar neach-naidheachd UEFA ann an Alba bho 2004 agus tha e aithnichte dhan […]

Read more >

Seonaidh Mac an t-Saoir

‘S e neach-ciùil a th’ ann an Seonaidh agus buinidh e do Loch a’ Chàrnain ann an Uibhist a Deas, […]

Read more >

Lena NicIlleFhialain

‘S e bana-Dheasach a th’ ann an Lena, agus bha i roimhe air comataidh is bòrd Cheòlais. Tha dà thaobh […]

Read more >

Iseabail (NicCoinnich) Dhòmhnallach

Tìdsear mar dhreuchd agus cruitear mar chleachdadh. Ball de Bhuidheann Smachdachaidh nam Fiadh ann an Uibhist. Rannsaiche san sgioba ionadail […]

Read more >

Iseabail NicAonghais

Bidh Iseabail NicAonghais ag obair do NHS Eilean Siar mar Health Protection and Screening Nurse Specialist. Ann an 2018 fhuair Isabell […]

Read more >

Sarah NicAoidh

‘S e boireannach òg a th ’ann an Sarah a thill dhachaigh a dh’ Uibhist a Deas às deidh grunn […]

Read more >

Julia Nic Ìosaig

Rugadh Julia ann an Glaschu agus tha a màthair à Gearraidh na Monadh, Uibhist a Deas; agus tha a h-athair […]

Read more >