Mar dèidhinn

Mar dèidhinn

Is e an rathad a-steach air dualchas beò Gàidhlig a th’ ann an Ceòlas. Bidh a’ bhuidheann a’ brosnachadh agus a’ fàs ceòl tradaiseanta, cànan, cultar agus dualchas, le bhith a’ co-obrachadh ri coimhearsnachdan ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta aig a bheil na h-aon h-amasan.

Nar n-obair:

 • Brosnaichidh sinn leasachadh eaconamach is sòisealta còmhla ris a’ choimhearsnachd ionadail, a’ tàladh luchd-turais agus a’ cruthachadh chothroman.
 • Glèidhidh agus neartaichidh sinn na ceanglaichean eadar Uibhist a Deas agus Ceap Breatainn, cho math ris a’ chòrr den diaspora Cheilteach.
 • Cruthaichidh sinn cothrom air oideachadh barraichte bho luchd-ealain phroifeiseanta àrd-chomasach, a’ dèanamh cinnteach gu bheil sàr-theagasg is ionnsachadh ann do na h-uile.
 • Sgaoilidh sinn ar cuid eòlais agus cuiridh sinn ri iomairtean aig buidhnean ealain eile an leithid dràma, ceòl, dannsa agus film.

Bho chaidh a stèidheachadh ann an 1996 le Hamish Moore le taic Phròiseact nan Ealan, tha Ceòlas air fàs bho sgoil chiùil is dhannsa fad-seachdain gu bhith aon de na prìomh bhuidhnean airson cultar, dualchas agus ealain na Gàidhlig ann an Alba. Bidh sinn ag obair gus dìleab shònraichte an eilein a ghlèidheadh agus a bhrosnachadh.  Tha ar ceòl, cànan, agus cultar na dhualchas beairteach prìseil a tha a’ seasamh gu daingeann agus tha Ceòlas gu dealasach ag aiseag ar dìleib chun an ath ghinealaich. Thathar an-dràsta an sàs ann am pròiseact mòr co-oibreachail còmhla ri Colaisde a’ Chaisteil UHI, gus ionad aig Cnoc Soilleir, Dalabrog, a stèidheachadh airson ceòl na Gàidhlig, dannsa is dualchas.

Tha Ceòlas a’ fastadh 6 luchd-obrach fo sgèith bòrd-stiùiridh de 9, le taic bho chomataidh coimhearsnachd. Mar aithneachadh air na thathar a’ cur ri eaconamaidh agus coimhnearsnachd na sgìre, chaidh Ceòlas ainmeachadh airson grunn duaisean:

 • HIE & Daily Mail An Duais Coimhearsnachd, Dualchais & Tursachd (Geàrr-liosta 2018).
 • An Crannchur Nàiseanta Good Causes Award (Geàrr-liosta na Rìoghachd Aonaichte 2016).
 • MG Alba & Daily Record An Duais Ealais & Chultarach (Geàrr-liosta 2016).
 • MG Alba & Daily Record An Duais Eadar-nàiseanta airson ar n-inbhe agus ar n-oibre eadar-nàiseanta (Buannaiche 2015).
 • Bòrd na Gàidhlig & Daily Record Gàidhlig mar Sho-mhaoin Eaconamaigeach (Buannaiche 2014)
 • MG Alba & Daily Record Duais Eadar-nàiseanta na Gàidhlig airson Ceòlas EOST (Geàrr-liosta 2013)
 • Duais Thistle na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, Turasachd Culturail (Geàrr-liosta 2012)
 • MG Alba Pròiseact Coimhearsnachd na Bliadhna (Buannaiche 2008)

Nam bu toil leibh taic a chumail rinn gus gnothaichean a chur air dòigh a thaobh ceòl na Gàidhlig, dannsa agus dualchas, air neo ar n-ionad airson Uibhist, biomaid a’ cur fàilte air tabhartasan beag na mòr.

Aithisgean Bliadhnail

Aithisg Bhliadhnail 2015

Aithisg Bhliadhnail 2016

Aithisg Bhliadhnail 2017

Aithisg Bhliadhnail 2018

Aithisg Bhliadhnail 2019

Aithisg Bhliadnail 2020

Mionaidean Coinneimh Bhliadhnail

Mionaidean AGM 2017

Mionaidean AGM 2018

Mionaidean AGM 2019

Cunntasan Ionmhasail

Cunntasan 2018-19

Cunntasan 2019-20