Clouds Mirrored in Loch

Clàradh do Sgoil Shamhraidh Ceòlas a’ fosgladh còmhla ri sreath de thachartasan tron bhliadhna 2023

Fosglaidh clàradh do Sgoil Shamhraidh ainmeil Ceòlas air Diciadain 1ad Gearran. Thèid an tachartas bliadhnail seo, a thòisich ann an 1996, a chumail ann an togalach Cnoc Soilleir […]

Read more >

Cnoc Soilleir

’S e iomairt chompàirteachaidh eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI a th’ ann an Cnoc Soilleir.

Read more >

Tachartasan Coimhearsnachd – Sgoil Shamhraidh 2023

Tachartasan Coimhearsnachd mar phàirt de Sgoil Shamhraidh Cheòlais 2023. Ceòl, Gàidhlig, Dannsa, Òrain agus Craic!

Read more >