Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

‘Càirdeas Coimhearsnachd’: pròiseact cànain gus tòiseachadh an Uibhist a Deas

Bidh pròiseact pìleat a’ tòiseachadh air an ath bhliadhna ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a neartachadh ann an coimhearsnachd …

Leugh tuilleadh

AGM – 30/01/20

Thèid Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail aig Ceòlas a chumail aig 6f, 30 Faoillteach, an Taigh-òsta Pholl a’ Charra.

Leugh tuilleadh

Maoin ga togail don phròiseact Bogha is Fìdheall

Bha Ceòlas soirbheachail ann a bhith a’ togail airgead dhan phròiseact ‘Bogha is Fìdheall’, aig a bheil an t-amas dualchas …

Leugh tuilleadh

Celtic Connections – Comharradh 25 bliadhna aig Ceòlas

Tha Ceòlas a’ cur na bliadhna-comharrachaidh gu dol le cuirm aig Celtic Connections air 18mh dhen Fhaoillteach san Old Fruitmarket.

Leugh tuilleadh