Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

Obair air Cnoc Soilleir gus tòiseachadh

Chaidh Cùmhnant na h-Obrach-togail aontachadh le Cnoc Soilleir Ltd agus MacInnes Brothers Ltd gus ionad ùr dà-ùrlair a thogail ann …

Leugh tuilleadh

Farpais òran – 1 Cèitean, 2020

Gus 25 bliadhna de Cheòlas a chomharrachadh, tha sinn a’ ruith farpais òran!

Leugh tuilleadh

‘Càirdeas Coimhearsnachd’: pròiseact cànain gus tòiseachadh an Uibhist a Deas

Bidh pròiseact pìleat a’ tòiseachadh air an ath bhliadhna ag amas air cleachdadh na Gàidhlig a neartachadh ann an coimhearsnachd …

Leugh tuilleadh

AGM – 30/01/20

Thèid Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail aig Ceòlas a chumail aig 6f, 30 Faoillteach, an Taigh-òsta Pholl a’ Charra.

Leugh tuilleadh