Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

Maoin ga togail don phròiseact Bogha is Fìdheall

Bha Ceòlas soirbheachail ann a bhith a’ togail airgead dhan phròiseact ‘Bogha is Fìdheall’, aig a bheil an t-amas dualchas …

Leugh tuilleadh

Celtic Connections – Comharradh 25 bliadhna aig Ceòlas

Tha Ceòlas a’ cur na bliadhna-comharrachaidh gu dol le cuirm aig Celtic Connections air 18mh dhen Fhaoillteach san Old Fruitmarket.

Leugh tuilleadh

Prògram Fèis Chullaig 2019

Bidh Fèis Chullaig, a-nise na ceathramh bliadhna, a’ ruith eadar an 29-31 dhen Dùbhlachd, 2019.

Leugh tuilleadh

Às an Tobar | 17-18/11/19

Bidh Às an Tobar, a-nis air an treas bliadhna, a’ ruith eadar 17mh agus 22ra dhen t-Samhain air feadh Uibhist.

Leugh tuilleadh