Ceòl Traidiseanta | Dannsa | Cùrsaichean Gàidhlig | Innse Gall

Tachartasan aig Sgoil Samhraidh 2022

Tachartsan aig Sgoil Samhraidh 2022

Read more >
1749 portrait of Flora MacDonald

Symposium Cheòlais 2022

… air a chuir dheth gus an t-Sultain. Thig air ais nas fhaide air adhart airson tuilleadh fiosrachaidh.

Read more >

Clasaichean Gàidhlig

Bidh Ceolas a’ ruith teirm eile de chlasaichean air-loidhne anns an Fhaoilleach 2022. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh an-seo mu na clasaichean. […]

Read more >

Càirdeas Coimhearsnachd

Bidh Ceòlas Uibhist & Comunn na Gàidhlig a’ ruith pròiseact ionnsachaidh eadar-ghinealach ann an Uibhist a Deas, le taic o […]

Read more >
Covid-19 Update pic

Ùrachadh-fios COVID-19

A rèir stiùiridhean riaghaltais mun choròna-bhìoras, tha Ceòlas agus a chompàirteachaidhean air cur rompa na tachartasan a leanas – eadar […]

Read more >

Cnoc Soilleir

’S e iomairt chompàirteachaidh eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI a th’ ann an Cnoc Soilleir.

Read more >