Clasaichean Gàidhlig

Bidh Ceòlas a’ ruith chlasaichean Gàidhlig; nach cuir sibh fios gu fionna@ceolas.co.uk mas math leibh tighinn?

  • Cothrom Ltd, Ormacleit, DiCiadain: 6:30f-8:00f; luchd-tòiseachaidh agus -meadhanaich
  • Sgoil Bhaile a’ Mhanaich, Baile a’ Mhanaich, DihAoine: 5:30f-7f; luchd-tòiseachaidh adhartach
  • Sgoil Lìonacleit, DiMàirt: 4f-6f; caochladh ìrean