Clasaichean Gàidhlig

Bidh Ceòlas a’ ruith chlasaichean Gàidhlig; nach cuir sibh fios gu fionna@ceolas.co.uk mas math leibh tighinn?

  • Ri linn a’ choròna-bhìorais, tha dòighean ùra againn air na clasaichean a lìbhrigeadh air loidhne. Faicibh: https://www.ceolas.co.uk/gd/2020/03/25/clasaichean-gaidhlig-gan-leantail/