Bogadh Gàidhlig do Thìdsearan (GIfT)

Tha Ceòlas ag obair ann an compàirteachas ri Sgoil an Fhoghlaim aig Oilthigh Shrathchluaidh airson cùrsaichean bogaidh a ruith don chùrsa PgDip Gaelic Immersion for Teachers, air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig.

Tha bogadh Gàidhlig sa choimhearsnachd a’ cur ri sgilean cànain agus misneachd nan oileanach ann an gràmar, briathrachas agus gnàthasan-cainnt ann an suidheachaidhean foirmeil agus neo-fhoirmeil, a’ cleachdadh a’ chànain gu sòisealta.

Bileag fiosrachaidh do dh’oileanaich GIfT a thig a dh’Uibhist.