Ar n-Obair > Gàidhlig

Gàidhlig

’S e buidheann Ghàidhlig a th’ ann an Ceòlas Uibhist. Tha sinn air a bhith a’ lìbhreagadh thachartasan agus chlasaichean a’ buntainn ri cultar, cànan agus dùthchas nan Gàidheal fad còrr is 20 bliadhna. Tachraidh a’ mhòr-chuid de thachartasan Ceòlas tro mheadhan na Gàidhlig air neo tha ìre àrd de chleachdadh na Gàidhlig ann, a’ gabhail a-steach cho-labhairtean, agus tha Gàidhlig aig mòr-chuid den luchd-obrach agus Bhòrd-Stiùiridh às a’ choimhearsnachd ionadail. Tha cultar, dùthchas, ceòl agus cànan aig cridhe obair Ceòlas Uibhist, a bhuill, agus na coimhearsnachd anns a bheil e suidhichte.

Bidh Ceòlas ag amas air ionnsachadh Gàidhlig aig ìre ionadail agus nàiseanta a thoirt air adhart. Gus seo a thoirt gu buil, thathar ag obair do ghrunn amasan leasachaidh:

Ar Poileasaidh Gàidhlig

Iùl an Luchd-ionnsachaidh an Uibhist