Dannsa

Bidh an t-Oifigear Leasachaidh Dannsa ag obair le sgoiltean, dachannan-cùraim agus buidhnean eile air feadh Uibhist agus tha grunnan sheòrsaichean dannsa ri thairgse. Tha an dreuchd ga mhaoineachadh tron Urras MhicDhonnchaidhagus NHS Eileanan Siar.

Tha clasaichean ann an dannsa-ceum cuideachd gan tabhainn air feadh Uibhist, leis a’ chòrr fiosrachadh an seo.