Bogsa & Fìdheall

Bidh ‘Bogsa is Fìdheall’ a’ toirt clasaichean-ciùil do chlann aois 8 bliadhna agus suas, a’ gabhail a-steach inbheach.

Tha Ceòlas air maoineachadh a thrusadh gus am pròiseact a chumail a’ dol. Le taic o Mhaoin Leasachaidh nan Eileanan Siar, na comhairlichean ionadail agus Maoin a’ Cho-op, bidh am pròiseact seo a’ toirt ionnsachadh do 50 duine-chloinne ann an Uibhist.

‘S e amas a’ phròiseict a bhith a’ brosnachadh dà ionnsramaid am measg òigridh nach robh air an cluich cho tric ann an Uibhist agus a’ glèidheadh nan nòsan ciùil sgìreil co-cheangailte riutha.

Thèid clasaichean a ruith ann an caochladh àiteachan ann an Uibhist; faic an clàr-mìos air ‘Tachartasan’ airson iùil.