Ar n-Obair

Ar n-Obair

Bogsa & Fìdheall

Bidh ‘Bogsa is Fìdheall’ a’ toirt chlasaichean-ciùil do chlann aois 8 bliadhna agus suas, agus cuideachd a’ gabhail a-steach inbheach. […]

Read more >

Dualchas

Eòlas nan Naomh Ann an 2021, bidh 1500 bliadhna ann on rugadh Calum Cille. Mar phàirt de chomharraichean eadar-nàiseanta air […]

Read more >

Gàidhlig

’S e buidheann Ghàidhlig a th’ ann an Ceòlas Uibhist. Tha sinn air a bhith a’ lìbhreagadh thachartasan agus chlasaichean […]

Read more >