Prògram Bhiortail airson Sgoil Shamraidh 2021

2nd An Giblean 2021

Tha Ceòlas air a thighinn gu co-dhùnadh dreach air-loidhne den Sgoil Shàmhraidh againn a thabhainn eadar 5 – 9 Iuchar 2021.Tha Ceòlas taingeal airson taic leantainneach bho Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig, HIE agus CNE-Siar agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a-staigh ann an 2022 ann an Cnoc Soilleir.

Bidh barrachd fiosrachadh ro dheireadh a’ Ghiblein.