Clasaichean Gàidhlig gan leantail

25th An Lùnastal 2020

Thèid clasaichean coimhearsnachd a chumail air loidhne a’ cleachdadh Zoom aig an àm àbhaisteach.

Cuir fios gu Peggy Ann MacMillan peggyann@ceolas.co.uk airson tuilleadh fiosrachaidh neo cuideachadh.