Sanas obrach: Integration Development Manager

1st An t-Iuchar 2020

Cùmhnant 2 bhliadhnach, £30,000 p.a.

‘S ann ri cruthachadh phrògraman is tachartasan ùra, cho math ri neartachadh chompàirteachasan sa choimhearsnachd, a bhios an obair ùr seo ag obrachadh. Tha an dreuchd air a maoineachadh le Maoin Aspiring Communities agus i ag amas air ìre a’ cho-obrachaidh fhàs eadar Ceòlas agus Colaiste a’ Chaisteil UHI ron imprig gu Cnoc Soilleir. Tha comas sgrìobhaidh agus labhairt aig ìre fileanta sa Ghàidhlig riatanach, gu sònraichte an cois nan cothroman ùra co-obrachaidh. Bidh an obair ag obair còmhla ri buidhnean coimhearsnachd eile gus a dhèanamh cinnteach gu bheil na cothroman fosgailte do na h-uile.

Ceann-là tagraidh: 12f DiLuain, 10 dhen Lùnastal. Agallamhan ann an Uibhist: DiCiadain, 19 dhen Lùnastal.

Tòiseachadh cho luath ’s as urrainnear.

Airson an tuilleadh fiosrachaidh, neo gus tagradh a chur a-steach le CV agus litir-chòmhdachaidh, cuiribh brath gu: info@ceolas.co.uk