Ùrachadh-fios COVID-19

17th Am Màrt 2020

A rèir stiùiridhean riaghaltais mun choròna-bhìoras, tha Ceòlas agus a chompàirteachaidhean air cur rompa na tachartasan a leanas – eadar an seo agus an t-Ògmhios – a chur dheth air neo dàil a chur orra:

Thèid sùil gheur a chumail air stiùireadh on bhòrd-slàinte agus on riaghaltas sna seachdainean air thoiseach oirnn. Ge-tà, aig an ìre-sa, tha Sgoil Shamhraidh Cheòlais 2020 fhathast a’ tachairt. Gheibh oileanaich agus luchd-teagaisg brath air leth le fiosrachadh nas mionaidiche.

Nì sinn co-dhùnadh mu ruith na sgoil samhraidh ro 1 Ògmhios.

Tha Ceòlas fortanach mar bhuidheann gun tèid maoineachadh o leithid Alba Chruthachail agus Bhòrd na Gàidhlig a thoirt seachad ged a bhiodh buaidh o spagadh a’ bhìorais air a’ phrògram againn.

Bidh an luchd-obrach ag obair bhon taigh o 18 Màrt agus ’s e info@ceolas.co.uk air neo 01878700154 an dòigh as fhèarr greim fhaighinn oirnn.

Cumaibh sàbhailte!