28 Gear & 9 Màr, cruinneachaidhean Gàidhlig

28th An Gearran 2020

Tha Ceòlas a’ cur air dòigh thachartasan sòisealta ann an cafés na sgìre airson na feadhna a tha an sàs ann an Càirdeas Coimhearsnachd, na clasaichean coimhearsnachd againn, agus do dhaoine eile.

Tha fàilte ro na h-uile tighinn ann, agus bidh tì is sgonaichean ri fhaighinn. Cha ruig sibh a leas clàradh ro-làimh.