AGM – 30/01/20

5th An Dùbhlachd 2019

Thèid Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail aig Ceòlas a chumail aig 6f, 30 Faoillteach, an Taigh-òsta Pholl a’ Charra.

Bidh diathad aotrom ann agus bidh Ailig O’ Henley, Deasach, craoladair agus Tosgaire na Gàidhlig 2016, a’ toirt seachad òraid.

Tha Ceòlas a’ cur fàilte air daoine a thighinn air a’ Bhòrd-stiùiridh neo air a’ Chomataidh againn. ‘S e àm inntinneach a tha seo dhan bhuidheann far a bheil leasachaidhean mòra air fàire.