Scottish Ballet, Lìonacleit; 14/06

21st An Cèitean 2019

DihAoine 14mh den Ògmhios, 7:30f, Theatre Sgoil Lìonacleit. Taghadh de dh’obair-ealain a chaidh a thaghadh mar phàirt den t-Seusan Dhidseatach aig Scottish Ballet gus 50 bliadhna a chomharrachadh, agus ‘The Fairy’s Kiss’,  le Coinneach Mac a’ Mhaoilein, na dhèidh. 

Tha tiocaidean an-asgaidh, ach mas math leibh àite a ghlèidheadh, cuir fios gu Lowenna aig lowenna@ceolas.co.uk air neo 01878 700154.