Dàimh 28-29/5

3rd An Cèitean 2019

8f, Èirisgeidh/Beàrnaraigh, £12

28/5/19 – Dàimh ann an Talla Coimhearsnachd Èirisgeidh, 8f, £12

29/5/19 – Dàimh ann an Talla Coimhearsnachd Bheàrnaraigh na Hearadh, 8f, £12