Prògram Fèis Chullaig

30th An t-Samhain 2018

Prògram den fhèis a ruitheas eadar 28-31/12 ann an Uibhist a Deas agus Èirisgeidh.

Feumar tiocaid dhan Chèilidh Chullaig a ghleidheadh ro-làimh (chan eil ach 30 dhiubh uile-gu-lèir, agus feadhainn dhiubh air falbh mar-thà). Ma tha sibh ag iarraidh bus ùisneachadh, feumar fios a chur gu Ceòlas ro 5f 29mh den Dùbhlachd.