Eòlas nan Naomh

21st An Lùnastal 2018

Eòlas nan Naomh

26 den Lùnasdal: Gàsaigh & Loch Baghasdail, 4-6:30f

4f – Beannachadh nam Bàta; Gàsaigh/Cala Loch Baghasdail, Mgr Michael MacDonald

5f – Eòlas nan Naomh, òraid; Taigh-òsta Loch Baghasdail, an t-Oll Thomas Owen Clancy & Sofia Evemalm. Air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig, tha Ceòlas air iarraidh air Oilthigh Ghlaschu rannsachadh a ghabhail os làimhe mu theachd Chrìostachd a dh’Uibhist. ‘S e seo a’ chiad òraid phoblach den phròiseact, a leanas gu 2020. Thèid làrach-lìn ùr mu ainmean-àite nan naomh fhoillseachadh.

5:45f – Òrain an Iasgaich, foillseachadh CD; Taigh-òsta Loch Baghasdail, Dr Magnus Course.  Lainnse CD ùr de dh’òrain iasgaich à Uibhist, le cèilidh beag òrain. Fhuair seo taic bho Oilthigh Dhùn Èideann agus an AHRC.