( Page 3 )

Welcome Cèilidh

Selection of home baking available at ceolas concert

Tha Ceòlas agus coimhearsnachd Uibhist a Deas a’ cur fàilte bhlàth oirbh airson Sgoil Shamhraidh 2022 a chur air bhonn.

Puirt is òrain bho mhuinntir an àite agus luchd-teagaisg na Sgoile Shamhraidh, agus tì is cèic dhan a h-uile duine!

Ceòlas and the South Uist community offer you a warm welcome as we kick off the Ceòlas Summer School.

With music from tutors and local artists

Plus you get a cup of tea and a scone!