Ùrarachd – Creative Residency Weekend

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Ceòlas are delighted to host a creative residency weekend for singers, songwriters and musicians.  The weekend will be bilingual through the medium of English and Gaelic, and will be hosted in Cnoc Soilleir in Daliburgh. 

Kim Carnie

St Peter's Hall

Tha sinn a’ cur fàilte bhlàth air Kim Carnie còmhla ri Megan NicEanraig, Innes White agus John Lowrie. We welcome […]

Get Tickets £10.00 – £15.00

Dàimh – Ceann na h-Àirigh, Grimsay

Ceann na h-Àirigh, Grimsay

Tha sinn air ur dòigh gu bheil Dàimh a’ tighinn a dh’ Uibhist.  Abair feasgar a bhios romhainn. We are […]

Get Tickets £10.00 – £15.00 38 tickets left