Job advert: Curriculum Development Officer

29th March 2019

Ceòlas Uibhist is recruiting for a new full-time post to develop and market new Uist-based Gaelic courses. *Now closed*

Title: Oifigear Leasachaidh Curraicealaim
Location: Dalabrog, Isle of South Uist
Contract Type: Fixed term (24 months)
Position Type: Full-time
Hours: 35hrs per week
Salary:  £32,000-£35,000
Gaelic language: essential
Closing date: 5pm, 29th April, 2019

Tha Ceòlas Uibhist a’ sireadh neach-obrach airson cùrsaichean ùra Gàidhlig a dhealbhachadh, a bharantachadh agus a mhargaidheachd, a tha stèidhichte ann an Uibhist agus aig am bi buntanas làidir ris a’ choimhearsnachd. Bidh an cùmhnant a’ ruith fad dà bhliadhna agus bidh an obair stèidhichte ann an Dalabrog, Uibhist a Deas.

Tha Ceòlas air a bhith a’ lìbhrigeadh chùrsaichean bogaidh a bhios a’ buntainn ri beatha Uibhist anns an latha an-diugh bho 2013, a’ cleachdadh na coimhearsnachd Uibhistich an cois an teagaisg. Am measg eile, bidh na cùrsaichean seo ag amas air Gàidhlig nàdarra, mar a thèid a cleachdadh leis a’ choimhearsnachd an Uibhist, a thoirt seachad.

Oifigear Leasachaidh Curraicealaim (tuairsgeul-obrach)

To apply, please submit a CV and covering letter to info@ceolas.co.uk before the deadline.

This position is funded by Bòrd na Gàidhlig and the Scottish Government.