Gaelic Courses for GLE & GME Teachers

1st March 2017

[:en]Gàidhlig an Uibhist le Ceòlas

When: 2 – 7th July 2017, during sgoil shamhraidh Ceòlas, 23 – 27 July 2017, during the Ceòlas symposium

Where: Sgoil shamhraidh: Dalaborg, South Uist; Symposium: Ìochdar, South Uist

Fee: £250, funding may be available from local authorities

Language level: Beginner to Fluent

Brief: The Gaelic Enrichment Course for Teachers is a career-long professional learning (CLPL) opportunity for current teachers of Gaelic Learner Education (GLE) and Gaelic-medium Education (GME) provision to use and develop their Gaelic language skills within a community setting. The classes will be tailored to the specific needs of the teachers, with up to six levels of ability available.

Classes include grammar, conversational skills, resources for the classroom, active learning (including workshops and fieldtrips) and review & consolidation, as well as the evening activities as part of the summer school.

Ceòlas Uibhist Ltd is rooted within the Gaelic heartland of South Uist, helping to preserve and celebrate the community’s unique Gaelic inheritance. The island’s rich wealth of music, language and culture remains strong. South Uist is home to the highest percentages of Gaelic language speakers in Scotland (Scotland’s Census, 2011), and Gaelic culture is inseparable from community. Research by Soillse (G Wells, 2011) also shows the Uist community as a particularly supportive and encouraging environment for Gaelic language learning.

Ceòlas is a distillation of the Hebridean heritage. Over the past twenty years, Ceòlas has been a key driver in the island’s social and cultural resurgence. The organisation focuses on performance and education that celebrates and promotes local Gaelic culture and heritage, as well as the strong cultural links of the Gàidhealtachd diaspora.

As a gateway to the strongest Gaelic community, Ceòlas is ideally positioned to help to preserve and disseminate this lasting inheritance.

Ceòlas and Gaelic Uist Course descriptor[:gd]Gàidhlig an Uibhist le Ceòlas

Cuin: 2 – 7mh Iuchar 2017, ri linn sgoil shamhraidh Ceòlas; 23 – 27 Iuchar 2017, ri linn symposium Ceòlas

Càite: Sgoil shamhraidh: Dalaborg, Uibhist a Deas; Symposium: Ìochdar, Uibhist a Deas

Cìs: £250, dh’fhaoidte gum bi maoin ri fhaighinn bho ùghdarrasan ionadail

Ìre cànain: luchd-tòiseachaidh gu -fileanta

Tuairsgeul: ‘S e cùrsa ionnsachadh-dreuchd fad-beatha (CLPL) a th’ anns a’ chùrsa seo do thìdsearan làithreach ann am Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) agus Foghlam Luchd-ionnsachaidh (FLi) airson an cuid Ghàidhlig a chleachdadh agus a neartachadh ann an àrainneachd coimhearsnachd. Bidh na clasaichean a’ freagairt air ìrean sgilean nan tìdsearan, le suas ri sia ìrean cànain rin tabhainn.

Bidh clasaichean a’ gabhail a-steach gràmair, sgilean còmhraidh, goireasan an t-seòmair-theagaisg, ionnsachadh gnìomhach (bùithtean-obrach agus turasan) agus lèirmheas is daingneachadh, a bharrachd air tachartasan oidhche na sgoil shamhraidh agus symposium.

Tha Ceòlas Uibhist air a fhreumhachadh ann an coimhearsnachd Ghàidhlig Uibhist a Deas, a’ cur ri glèidheadh agus mealtainn na dìleib Ghàidhlig shònraichte a th’ aig a’ choimhearsnachd. Tha am beairteas òrain, ciùil is cànain làidir san eilean far a bheil a’ chuibhreann as àirde de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba (Cunntas-sluaigh, 2011), agus tha a’ Ghàidhlig fighe fuaighte ris a’ choimhearsnachd. Sheall rannsachadh le Soillse (G Wells, 2011) gur e àrainneachd ionnsachaidh thaiceil bhrosnachail a th’ ann an coimhearsnachd Uibhist airson togail Gàidhlig.

Tha Ceòlas na fhaileas de dhùthchas nan Eilean Siar. Thar nam fichead bliadhna a dh’fhalbh, tha Ceòlas air a bhith na phàirt de dh’ath-bheothachadh cultarail agus sòisealta an Uibhist. Tro cheòl agus fhoghlam, bidh Ceòlas a’ mealtainn agus ag àrdachadh cultar agus dualchas Gàidhlig an eilein, a bharrachd air ceanglaichean làidir diaspora na Gàidhealtachd.

Mar shlighe a-steach don choimhearsnachd bu làidire Gàidhlig, tha Ceòlas air suidheachadh sgoinneil gus an dìleab bhuan seo a ghlèidheadh is chraoladh dhan ath ghinealach.

Tuairsgeul Cùrsa (Beurla)[:]