CABADAICH LE CEÒLAS – An t-Ògmhios/June 2024

A block of 4 online conversation classes focused on conversation.

Read more >

Dàimh – St Peter’s Hall, Daliburgh

Tha sinn air ar dòigh gu bheil Dàimh a’ tighinn a dh’ Uibhist.  Abair oidhche a bhios romhainn. We are […]

Read more >

Kim Carnie

Tha sinn a’ cur fàilte bhlàth air Kim Carnie còmhla ri Megan NicEanraig, Innes White agus John Lowrie. We welcome […]

Read more >

Dàimh – Ceann na h-Àirigh, Grimsay

Tha sinn air ar dòigh gu bheil Dàimh a’ tighinn a dh’ Uibhist.  Abair feasgar a bhios romhainn. We are […]

Read more >

Ceòlas Summer School | Learn Gaelic, Music, Song & Dance in South Uist

Our 2024 Summer School will take place in South Uist from Sunday 7th to Friday 12th July.

Read more >

Rèidio Cheòlais

Rèidio Cheòlais is a new online Gaelic radio station run by Ceòlas!

Read more >