Dàimh – St Peter’s Hall, Daliburgh

Tha sinn air ur dòigh gu bheil Dàimh a’ tighinn a dh’ Uibhist.  Abair oidhche a bhios romhainn. We are […]

Read more >

Dàimh – Ceann na h-Àirigh, Grimsay

Tha sinn air ur dòigh gu bheil Dàimh a’ tighinn a dh’ Uibhist.  Abair feasgar a bhios romhainn. We are […]

Read more >

Kim Carnie

Tha sinn a’ cur fàilte bhlàth air Kim Carnie còmhla ri Megan NicEanraig, Innes White agus John Lowrie. We welcome […]

Read more >

Ùrarachd – Creative Residency Weekend

Ceòlas are delighted to host a creative residency weekend for singers, songwriters and musicians.  The weekend will be bilingual through the medium of English and Gaelic, and will be hosted in Cnoc Soilleir in Daliburgh. 

Read more >

Ceòlas Summer School | Learn Gaelic, Music, Song & Dance in South Uist

Our 2024 Summer School will take place in South Uist from Sunday 7th to Friday 12th July.

Read more >

Rèidio Cheòlais

Rèidio Cheòlais is a new online Gaelic radio station run by Ceòlas!

Read more >