Tagradh Planaidh Cnoc Soilleir

Tha Pròiseact Cnoc Soilleir air clach-mhìle chudromach a ruighinn. Chaidh tagradh planaidh an togalaich a chur a-steach do Chomhairle nan Eilean Siar. ’S e iomairt chompàirteach a th’ ann an Cnoc Soilleir, eadar Colaisde a’ Chaisteil UHI agus Ceòlas Uibhist, a bhios ann an Dalabrog, Uibhist a Deas. ’S e aon de na coimheasnachdan as Read more about Tagradh Planaidh Cnoc Soilleir[…]

Obraichean gan sanasachd (Cnoc Soilleir)

Tha Ceòlas a’ siubhal Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach às leth a’ phròiseict Cnoc Soilleir. Is e an latha-dùnaidh airson thagraichean 23 Ògmhios, 2017 aig 5f. Gus iarrtas a chur a-steach, cuiribh thugainn litir chòmhdach agus CV. Tha fiosrachadh a bharrachd ri fhaotainn bho Cheòlas.   Tuairsgeulan Obrach Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach (Cnoc Soilleir) [Beurla]   Post air am maoineachadh le Comhairle nan Read more about Obraichean gan sanasachd (Cnoc Soilleir)[…]

Ailtire Ga Fhastadh airson Cùmhnant Dealbhachaidh Cnoc Soilleir

Chaidh cùmhnant dealbhachaidh a’ phròiseict Cnoc Soilleir, a tha eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI, a bhuileachadh air oifis ailtire. Bha John Renshaw Architects, a tha stèidhichte ann an Dùn Èideann, soirbheachail nan tagradh gus an ionad do dh’ealain is foghlam na Gàidhlig a thogail ann an Dalabrog, Uibhist a Deas. Fhuair a’ Read more about Ailtire Ga Fhastadh airson Cùmhnant Dealbhachaidh Cnoc Soilleir[…]