Ailtire Ga Fhastadh airson Cùmhnant Dealbhachaidh Cnoc Soilleir

Chaidh cùmhnant dealbhachaidh a’ phròiseict Cnoc Soilleir, a tha eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI, a bhuileachadh air oifis ailtire. Bha John Renshaw Architects, a tha stèidhichte ann an Dùn Èideann, soirbheachail nan tagradh gus an ionad do dh’ealain is foghlam na Gàidhlig a thogail ann an Dalabrog, Uibhist a Deas. Fhuair a’ Read more about Ailtire Ga Fhastadh airson Cùmhnant Dealbhachaidh Cnoc Soilleir[…]