Prìs

Tha prìs na sgoil shamhraidh (£250) a’ gabhail a-steach teagaisg tron t-seachdain: ciad roghainn, dàrna roghainn, clas measgachaidh agus clas Gàidhlig. Tha ìre nan Eilean (£175) ann don fheadhainn a tha nan còmhnaidh sna h-Eileanan an Iar.

Do dhaoine òga aois 14-17, tha ìre na h-òigridh (£75) ann, faic clasaichean pìobaireachd & fìdhlearachd na h-òigridh. Do cheòladairean aois 16-25, tha làn sgoilearachd ann mu choinneamh cìs na sgoile, air a mhaoineachadh le Urras Ceòl na Gàidhealtachd (làn).

Don phoball a mhiannaicheadh tighinn a-steach gu aon chlas sònraichte, tha ìre drop-in (£10) gach clas ann. ’S e cothrom air leth a tha seo don fheadhainn nach urrainn tighinn dhan sgoil shamhraidh air fad. Feumaidh co-dhiù 3 latha a dhèanamh dhen aon chlas, aig a’ char as lugha. Fosglaidh clàradh drop-in bho 1 den Iuchar.

£250 Làn-phrìs
£175 Prìs do mhuinntir nan Eilean Siar
£75 Prìs na h-òigridh (14-17)
£10 Drop-in (gach clas, 3 clasaichean aig a’ char as lugha, clàradh an dèidh do 1 den Iuchar)
Pàighte  Urras Ceòl na Gàidhealtachd (16-25)