Fiona NicÀsgaill

‘S e ban-Sgitheanach a th’ ann am Fiona, a tha fuireach ann an Glaschu.

Thug i a-mach ceum BA le urram ann an Ceòl agus Drama bho Acadamaidh Rìoghail na h-Alba, an dèidh dhi Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd a fhrithealadh.

Bidh Fiona a’ cluich iomadh ionnsramaid ann an iomadh còmhlan agus pròiseact, agus tha togail agus dràibh a cuid chluiche air an fhìdheall ga sònrachadh am measg chàich. Cluinnear a cluich an lùib a’ chiùil a th’ aig cuid de na còmhlain as fhèarr a th’ ann, mar a tha Niteworks and Kinnaris Guintet (a chuidich Fionacuideachd gu stèidheachadh). Tha i air cluich anns gach àite eadar an t-Eilean Sgitheanach agus Borneo, còmhla ri ‘Kinnaris Quintet’,  ‘Wildings’, an seinneadair ‘Catrìona Watt’, ‘Niteworks’ agus ‘Glasvegas’.